Global Project Agency

VRSTE POSLOVA

Poslovi su sezonskog karaktera: turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi i slično.
Kompletan spisak poslova i regiona za učesnike FULL SERVICE opcije se može pronaći na: www.ciee.org.

DS - 2019

Ukoliko student bude primljen na program, sponzor će na njegovo ime izdati Certificate of Eligibility for Exchange Visitor J-1 Status (DS – 2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava učesniku programa da radi maksimum četiri meseca i nakon toga još najviše mesec dana da putuje po SAD. Navedeni dokument student dobija posredstvom Agencije, neposredno pred odlazak na razgovor u Američki konzulat.

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

SERVIS je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of immigration and Custom Enforcement za vreme boravka u SAD.

Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana.

Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD. Svaki učesnik programa će od sponzora, posredstvom Agencije, dobiti svoj primerak SEVIS-a, prilikom predaje dokumentacije za viziranje.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Svi studenti (full service i self placement opcije) su u obavezi da prisustvuju orijentaciji koja će biti organizovana u aprilu i maju.

Profesionalna orijentacija podrazumeva detaljno upoznavanje učesnika programa o putovanju i uslovima rada i života, od strane predstavnika sponzora programa u SAD i predstavnika Agencije kao organizatora programa u našoj zemlji. Ovom prilikom će studentima biti podeljena neophodna dokumenta za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka i drugo.

OSIGURANJE

Medicinsko osiguranje tokom boravka na programu je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve, dok ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti.

Obezbeđujemo osiguranje za svih pet meseci boravka u Americi.

  • Svaki kandidat dobija knjižicu osiguranja prilikom održavanja orijentacije.
  • Učesnik programa se mora pridržavati uputstva za korišćenje osiguranja.
  • U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija. U zavisnosti od toga da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju, ona može iznositi 50-250 USD. Iznos participacije se ne vraća.
  • Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje.

Potpisivanjem ugovora sa sponzorom, u posebnom delu navodi se da mu učesnik programa daje pravo da ima uvid u njegovo medicinsko osiguranje, kako bi mu pomogao da refundira troškove lečenja, odnosno da pruži podršku o ostvarivanju prava u vezi sa osiguranjem.

Napomene:

  • Sponzori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD-a sa kojima imaju potpisan ugovor o saradnji. Ukoliko se obratite jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je mnogo jednostavniji. Više informacija se može naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.
  • Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere zdravstvenog stanja se neće obavljati, ali Sponzori i Agencija neće biti odgovorni ako učesnik programa sakrije informacije o svom zdravstvenom stanju.
  • Osnovno osiguranje ne pokriva vožnju kola i ono se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila.

VIZA I AVIO KARTA

  • Agencija ne garantuje dobijanje vize.
  • Diskreciono pravo svake Ambasade je da odluči da li određeni kandidat ispunjava sve uslove za izdavanje vize.
  • Avio karta nije uključena u cenu programa i posebno se plaća. Agencija će svakom studentu dati savete i pružiti pomoć oko izbora najpovoljnije karte za sve destinacije.

RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA

Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem, Sponzor će ga automatski isključiti iz programa i neće imati prava na rad u SAD, te će morati da se vrati u Srbiju.Ako učesnik ne poštuje pravila programa, može biti novčano i zatvorski kažnjen, kao i isključen sa programa bez ikakvih prava na refundaciju troškova, uz deportaciju.

U slučaju da postoje realni problemi sa poslodavcem (uključujući i nepoštovanje ugovora o radu), učesnik je dužan da o tome obavesti Sponzora, čije će telefone imati na raspolaganju. Kontakt telefoni se dobijaju na orijentaciji i dostupni su 24h.

Imajući u vidu da u SAD vladaju zakoni tržišta, poslodavac može dati otkaz studentu u slučaju da je posao slabijeg intenziteta, i tada se student može obratiti Sponzoru radi pronalaženja drugog posla. Ukoliko student dobije otkaz na poslu zbog neispunjavanja svojih radnih obaveza, biće diskvalifikovan sa programa i vraćen u Srbiju, bez ikakvih prava na refundaciju troškova.