Global Project Agency

PRIJAVA PODRAZUMEVA

  • Popunjavanje formulara na engleskom jeziku.
  • Potpisivanje Ugovora sa Sponzorom na engleskom i srpskom jeziku.
  • Uplata iznosa za prijavu na program.

UZ FORMULAR JE NEOPHODNO PRILOŽITI

  • Potvrdu o studiranju.
  • Fotokopiju prve strane pasoša (rok važenja treba biti najmanje šest meseci od očekivonog povratka). Kandidati koji nemaju pasoš, mogu se prijaviti na program uz uslov da dostave novi pasoš u najkraćem roku.
  • Kopiju ranijih J-1 viza (za učesnike koji su već bili na Work and Travel programu).
  • Plaćanje se vrši u ratama koje su navedene u važećem Cenovniku prilikom prijave na program.